Wikipedia
Yūmoa ketsurakushō kanja no tame ni,Wikipedia no senmonka kidoritachi ga「Rōma-ji」no kōmoku o shippitsu shite imasu.
「Rōma-ji no yatsu yominikuku shiyotte keshikaran」
〜 Rōma-ji ni tsuite, Namihei Isono
「Rōma-ji is a company of English」
〜 Rōma-ji ni tsuite, English

Rōma-ji towa, Nippon-go o gaijin ga yomu tame ni tsukawareru moji de aru. Rōma-ji no tsuzurikata wa shōgakkō de narau ga, Nippon-jin ga Nippon-go o rōma-ji de shirusu koto wa mazu nai. Nippon-go wa kokusai kyōtsū-go to shite sekai-jū de hanasareru ga, ichibu ni oite Nippon-go ga wakaranai manuke na gaijin mo sonzai suru. Sono yō na baka no tame ni dōro hyōshiki ya pasupōto nado ni Nippon-go ni rōma-ji ga hojo-teki ni kakareru koto ga aru.

Tsuzurikata編集

Ika no hyō wa Wikipedia yori in'yō shita mono de aru. Kunrei/Nippon-siki Rōma-zi ha zissai no Nippon-go no hatuon ni itti sinai tame, enryo site oku.

Nihon-shiki編集

Nihon-shiki wa gojūon no narabekata ni shitagatte hyōki shita wakariyasui tsuzurikata de aru.

  (Yōon)
a i u e o  
ka ki ku ke ko kya kyu kye kyo
sa si su se so sya syu sye syo
ta ti tu te to tya tyu tye tyo
na ni nu ne no nya nyu nye nyo
ha hi hu he ho hya hyu hye hyo
ma mi mu me mo mya myu mye myo
ya yi yu ye yo  
ra ri ru re ro rya ryu rye ryo
wa wi wu we wo  
ga gi gu ge go gya gyu gye gyo
za zi zu ze zo zya zyu zye zyo
da di du de do dya dyu dye dyo
ba bi bu be bo bya byu bye byo
pa pi pu pe po pya pyu pye pyo

Hebon-shiki編集

Hebon-shiki wa gojūon sorezore no hatsuon o seikaku ni arawasu tame no sukoshi atarashii Rōma-ji no tsuzurikata de aru. Pasupōto ya dōro hyōshiki ni wa kono Hebon-shiki ga tsukawarete iru.

  (Yōon)
a i u e o  
ka ki ku ke ko kya kyu kye kyo
sa shi su se so sha shu she sho
ta chi tsu te to cha chu che cho
na ni nu ne no nya nyu nye nyo
ha hi fu he ho hya hyu hye hyo
ma mi mu me mo mya myu mye myo
ya (i) yu (e) yo  
ra ri ru re ro rya ryu rye ryo
wa (i) (u) (e) o  
n  
ga gi gu ge go gya gyu gye gyo
za ji zu ze zo ja ju je jo
da ji zu de do (ja) (ju) (je) (jo)
ba bi bu be bo bya byu bye byo
pa pi pu pe po pya pyu pye pyo

Komakana oto編集

 • Chōon wa boonji ni makuron (¯) de hyōki suru. Tatoeba おおさか wa Ōsaka to hyōki suru.
  • Tadashi ii to ei wa sorezore ii to ei to kaki, ī to ē to wa kakanai. Sono riyū wa dare mo ki ni shinai.
 • Sokuon (chiisai tsu) wa shionji o 2 kai renzoku de kaku. Tatoeba ばった wa Batta to hyōki suru.
 • N (ん) no tsugi ni "y" ka boon ga kita baai wa aida ni aposutorofī(') o tsukeru. Tatoeba さんよう wa San'yō to kaku.
 • Ha to he ga joshi to shite tsukawareru baai wa, sono hatsuon ni shitagatte sorezore wa to e to kaku.

Chōsho編集

 • Nippon-go o arufabetto de arawasu koto ga deki, moji no kazu ga sukunaku naru.
 • Hiragana ya kanji nado o yomenai hito mo Nippon-go o yomu koto ga dekiru.
 • Gairaigo no hatsuon o seikaku ni arawaseru. Tatoeba spring wa supuringu naranu spring to hyōki dekiru. Tokoroga jissai wa hatsuon shiyasuku suru tame ni supuringu to hyōki suru baai ga aru.

Tansho編集

 • Dōon'igi-go o hanbetsu shinikui.
 • Bunshō ga nagaku naru.
 • Bunshō o subete Rōma-ji ni kaitara kyoku-sa/hikokumin-teki ni mieru.
 • Kanji o daiyō suru hyōon moji to shite wa, kana no doko ga warui no?

Chūi編集

Kono kōmoku o henshū suru mono wa subete rōma-ji de shirusu koto. Wakachigaki o suru sai wa tango-goto ni kugiru beshi.

Rōma-ji to arufabetto編集

Rōma-ji wa moji dōri, Itaria no Rōma de kaizō sareta arufabetto de ari, rōma-ji de wa chōon kigō ya umurauto wa kyoka sareru ga, Arufabetto de wa sonna yokei na mono wa haijo sareru.

Kanren kōmoku編集

Gaibu rinku編集

Kono kōmoku "Rōma-ji" wa, Shippitsu-sha ga kurakku o kimete kita kanōsei mo arimasu ga, ima wa mada kuso no yama desu.Yori yukaini shite kudasaru kyōryoku-sha o motomete imasu. (Portal:スタブ)
MediaWiki spam blocked by CleanTalk.